Krav om medicinsk kontroll, läkareintyg och arbetsprovning av arbetstagare som arbetar med trädklättring.


Fram till oktober 2000 fanns det föreskrifter för ”Medicinska kontroller i arbetslivet”, men inte för professionellt arbete i höjden.

I juni, 2000 gav Arbetsmiljöverket (AMV) ut AFS 2000:6, om Mast- och stolparbete.
Denna preciserades i februari, 2005 i AFS 2005:11 om ”...ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete”.
Här framgick det av §6 om ”Medicinsk kontroll vid höjdarbete”, att...:”Arbetsgivaren skall ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Medicinska kontroller i arbetslivet” för arbetstagare som sysselsättas eller kommer att sysselsättas i höjdarbete. (AFS 2005:11)”.

Som det framgick av dessa föreskrifter rörde dom sig endast om ”mast- och stolparbete” och därför INTE om tex. trädklättring.

I april 2019 gav Arbetsmiljöverket emellertid ut en ny föreskrift, AFS 2019:3 om ”medicinska kontroller i arbetslivet”, där det av §71 om ”Klättring med stor nivåskillnad” framgår, att...:
”Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter;
1. i stolpe,
2. på stege,
3. i träd, eller
4. liknande, där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation, där undsättning är försvårad.”


- Det framgår dessutom av §72, att; ”Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänsbarhetsintyg som avses i §71 ska anordnas och genomföras;
1 innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
2 återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget.”

- Ytterligare framgår det av §73, jmf. bilaga 10, st. 2-4, att den medicinska kontrollen bla ska innehålle/innebära;
1. Inhämtning av uppgifter om bla tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, fysiska och psykiska sjukdomar, användning av läkemedel, tobak och alkohol etc.,
"2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,
3. blodtryck bestämmas,
4. arbetsprov med EKG-registrering under maximal belastning utföras
a) innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
b) återkommande...”

av en legitimerad läkare med specialistkompetens*.
Det preciseras dessutom, att arbetsprovet, jmf. pkt 4 ovan, har en giltighet...
- på 5 år för personer under 40 års ålder med längste giltighet till 42 års ålder.
- på 2 år för personer från 40 - 49 års ålder med längste giltighet till 51 års ålder.
- på 1 år för personer , från 50 års ålder.

Detta implenterades i april 2019 sen även i AFS 2019:10, som är en ändring av och ett tillägg till AFS 2000:6 om mast och stolparbete.
I §6 framgår det, att föreskriften nu även gäller för klättring med en höjdskillnad på mera än 13 meters höjd ”i... träd, eller liknande.”

Tjänstbarhetsintyg.
Enligt AFS 2019:3, §18 finns det dessutom en sanktionsavgift på min. SEK. 15.000,- om arbetsgivaren** inte kan visa upp tjänstbarhetsintyg, som...
"1. identifierar arbetstagaren,
2. anger för vilket arbete eller vilka arbetsuppgifter tjänsbarhetsintyget gäller,
3. har ett sista giltighetsdatum som inte har passerats,
4. innehåller intygande enligt AFS 2019:3, §15 9-10."


Sammanfattning.

Alla arbetsgivare** ska därför nu se till, att alla arbetstagare, som arbetar professionellt med trädklättring, har tjänstbarhetsintyg, som dokumenterar:
- medicinsk kontroll av hjärta, lungor och blodtryck med tjänstbarhetsintyg varje år
och
- arbetsprov med EKG-registrering under maksimal belastning med tjänstbarhetsintyg varje 1-5 år, enligt ovan.


Sammanfattning, diskussion och ifrågesättande.

Klättrande arborister/professionella trädklättrare har vanligtvis en professionell certifiering, som gör, att dom löpande med fasta intervaller (typiskt varje 3 år, tex. inom CPT (Certified Professional TreeClimber)) måste recertifieras för att hålle kvar sin certifiering/auktorisation som professionell trädklättrare.
En sån löpande recertifiering kräver bl.a., att man kan klättra båda SRT och DRT -tekniker och, att man demonstrerar en rad räddningstekniker av skadat kollega i olika situationer.
Om man därför har och upprätthåller en giltig, professionell certifiering för trädklättring med löpanda fasta intervaller, borde ingen kunne tveka på, att sånna klättrande arborister (med en giltig certifiering för professionell trädklättring i ett system med löpande recertifieringar med fasta intervaller) är vid god hälso och inte är mera i riskgruppen för, att drabbas av vara sig dom lung- eller hjärtproblem (som en arbetsprovning jo är tänkt att kunne avslöja/motverka) än andra yrkesgrupper.
Tvärtom är det förmodligen så, att aktiva, klättrande arborister har mindra risk att drabbas av sånna problem.
Vid förfrågan förklarar AMV, att dom inte känner till nån form av dokumentation för, att nån arborist i Sverige skulle ha drabbats av hjärt- eller lungproblem medan dom arbetade med professionell trädklättring.

Arbetsmiljöverkets nya krav om arbetsprovning av klättrande arborister med en giltig certifiering för professionell trädklättring verkar därför i bästa fall att vara alldelas onödigt och i värsta fall att vara direkt skadligt, bla för, att det kommer att lägge en avsevärd, onödig extra belastning, båda på dom företag, som använder arborister med giltig certifiering för professionell trädklättring och inte minst på dom medicinska kliniker och på dom läkare som i fremtiden får använda onödig tid och ressuser på att genomföra medicinska kontroller och inte minst arbetsprovninger av aktiva, certifierade, klättrande arborister.


Förfrågan till Arbetsmiljöverket.

För personer, som är vana att klättra varje dag, kan det vara svårt att förstå, att Arbetsmiljöverkets nya krav om tjänstbarhetsintyg och arbetsprov skulle kunne medverka till att jöja säkerheten eller till att undvika olycker under professionell klättring.
Vi har av den anledning skrivit till Arbetsmiljöverket och frågat om dokumentation för behovet av tjänstbarhetsintyg och arbetsprov.
Du kan se vårt brev till Arbetsmiljöverket här.

Detta ledde samma dag till, attvi blev uppringd av
Överläkare, specialist i yrkes- och miljömedicin i Arbetsmiljöverket, Ingemar Rödin, som sa, att han var helt överens med oss om, att kraven saknade vetenskapligt underlag och, att han därför gärne ville ha ett möte med oss om en möjlig lösning.

Vi gick vidare med att arrangere detta möte, och vi skickade förslag till deltagare och tider.
10. mars fick vi emellertid ett email från Avdelningschef i “Avdelningen för regler och internationella frågor”, Torben Vincentsen, där han skrev, att han nu tok över handläggningen från Ingemar Rödin.

Sen hände det inte mycket mera och på trots av åtskilliga påminnelser fick vi aldrig svar, vara sig vår begäran om dokumentation, vetenskapligt underlag eller om det lovade möte.

Här kan du se mera om våra många försök på dialog med Arbetsmiljöverket om detta.

På den bakgrund har vi till slut fått ge ut:
Varning emot Arbetsmiljöverket
och emot, att höghöjdsarbetare och klättrare följer Arbetsmiljöverkets förbud och AFS’er,

Här kan du även se mera information och dokumentation om Arbetsmiljöverket roll.


Vilken roll har Svenska Trädförening och Sveriges Arbrositförbund hatt:

Efter, att Arbetsmiljöverket i början av februari, 2022 flera gånger inviterade oss till ett möte för att diskutera möjliga ändringer i AFS'erna med krav om medicinsk kontroll och arbetsprovning, kontaktede vi en rad företag och branschorganisationer, som alla var positiva till att vara med vid ett sånt möte.
Endast två meddelade, att dom inte var intresserade, nämligen;
- Sveriges Arboristförbud, där Dag Svensson, 9. februari, meddelade, att dom; “...ifrågesätter inte saken i nuläget...” !
och
- Svenska Trädförening, där Johan Östberg, 10. februari, svarade:
“När det gäller krav på medicinsk kontroll så kommer krav på detta bli del av våra certifieringar.” !!


Definitioner:

*Läkare med specialistkompetens:
Enligt AFS 2019:3, bilaga 10, ska den som utför medicinsk kontroll vara "
"legimerad läkare"
med tex. "specialistkompetens inom
a) företagshälsovård,
b) yrkesmedicin,
c) yrkes- och miljömedicin,
d) arbets- och miljömedicin,
e) arbetsmedicin, eller
f) annan jämförlig specialitet..."

Du kan därför formodligen INTE få gjort vara sig den
- kontroll av hjärta, lungor och blodtryck, jmf. pkt. 2 och 3 ovan, som du ska ha gjort varje år,
eller den
- arbetsprov med EKG-registrering under maximal belastning, som du ska ha gjort varje 1-5 år, beroende på ålder,
hos din vanliga läkare för, att det denna nog inte har den specialistkompetens, smo krävs, enligt AFS 2019:3, bilaga 10.


**Arbetsgivare:
Enligt AFS 2019:3, §6-7, är man även arbetsgivare, om man gemensamt med annan, även familjemedlem, driver yrkesverksamhet utan anställd.
Enligt AFS 2019:3, §7, är ensam företagare utan anställde emellertid inte arbetsgivara, när det gäller trädklättring.
Bilagor.

Läs eller ladda hem denna handledning här.


Regler och krav (för professionellt arbete i höjden)...:

AFS2000-6
- om mast- och stolparbete.

AFS2005-11
- om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6)
om mast- och stolparbete

AFS2019-3
- om medicinska kontroller i arbetslivet.

AFS2019-10
om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6)
om mast- och stolparbete


AFS2006-4
- om ändringAnvändning av arbetsutrustning
(ändringar införda t.o.m. 30. juni 2020.)

om reparbete (rope access) och om användning af arbetsutrsutning.
Som det bl.a. fremgår:
"Berörda arbetstagare skall få specialutbildning för det arbete som skall utföras, särskilt beträffande räddningsmetoder."
och...:
"Innan en arbetsgivare låter en arbetstagare utföra reparbete är det viktigt att han förvissar sig om att arbetstagaren har fått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet. "


AFS2012-2
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmäna råd om belastningsekonomi
(ändringar införda t.o.m. den 9. april 2019.)


Denna status är gjort, januari, 2022.
Kraven kan emellertid ändras, så det är viktigt, att du håller dig uppdaterat.


Läs eller ladda hem vår handledning betr. kravet om medicinska kontroller.


Akademin för Natur- & Friluftsliv. Mars, 2023