Krav om medicinsk kontroll av och läkareintyg till arbetstagare som arbetar med trädklättring.


Fram till oktober 2000 fanns det föreskrifter för ”Medicinska kontroller i arbetslivet”, men inte för professionellt arbete i höjden.

I juni, 2000 gav Arbetsmiljöverket ut AFS 2000:6, om Mast- och stolparbete.
Denna preciserades i februari, 2005 i AFS 2005:11 om ”...ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete”.
Här framgick det av §6 om ”Medicinsk kontroll vid höjdarbete”, att...:”Arbetsgivaren skall ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Medicinska kontroller i arbetslivet” för arbetstagare som sysselsättas eller kommer att sysselsättas i höjdarbete. (AFS 2005:11)”.

Som det framgick av dessa föreskrifter rörde dom sig endast om ”mast- och stolparbete” och därför INTE om tex. trädklättring.

I april 2019 kom det emellertid en ny föreskrift, AFS 2019:3 om ”medicinska kontroller i arbetslivet”, där det av §71 om ”Klättring med stor nivåskillnad” framgår, att...:
”Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter;
1. i stolpe,
2. på stege,
3. i träd, eller
4. liknande, där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation, där undsättning är försvårad.”


- Det framgår dessutom av §72, att; ”Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänsbarhetsintyg som avses i §71 ska anordnas och genomföras;
1 innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
2 återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget.”

- Ytterligare framgår det av §73, jmf. bilaga 10, st. 2-4, att den medicinska kontrollen bla ska innehålle/innebära;
1. Inhämtning av uppgifter om bla tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, fysiska och psykiska sjukdomar, användning av läkemedel, tobak och alkohol etc.,
"2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,
3. blodtryck bestämmas,
4. arbetsprov med EKG-registrering under maximal belastning utföras
a) innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
b) återkommande...”

av en legitimerad läkare med specialistkompetens*.
Det preciseras dessutom, att arbetsprovet, jmf. pkt 4 ovan, har en giltighet...
- på 5 år för personer under 40 års ålder med längste giltighet till 42 års ålder.
- på 2 år för personer från 40 - 49 års ålder med längste giltighet till 51 års ålder.
- på 1 år för personer , från 50 års ålder.

Detta implenterades i april 2019 sen även i AFS 2019:10, som är en ändring av och ett tillägg till AFS 2000:6 om mast och stolparbete.
I §6 framgår det, att föreskriften nu även gäller för klättring med en höjdskillnad på mera än 13 meters höjd ”i... träd, eller liknande.”

Tjänstbarhetsintyg.
Enligt AFS 2019:3, §18 finns det dessutom en sanktionsavgift på min. SEK. 15.000,- om arbetsgivaren** inte kan visa upp tjänstbarhetsintyg, som...
"1. identifierar arbetstagaren,
2. anger för vilket arbete eller vilka arbetsuppgifter tjänsbarhetsintyget gäller,
3. har ett sista giltighetsdatum som inte har passerats,
4. innehåller intygande enligt AFS 2019:3, §15 9-10."


Konklusion.

Alla arbetsgivare** ska därför nu se till, att alla arbetstagare, som arbetar professionellt med trädklättring, har tjänstbarhetsintyg, som dokumenterar:
- medicinsk kontroll av hjärta, lungor och blodtryck med tjänstbarhetsintyg varje år
och
- arbetsprov med EKG-registrering under maksimal belastning med tjänstbarhetsintyg varje 1-5 år, enligt ovan.


Förfrågan till Arbetsmiljöverket.

För personer, som är vana att klättra varje dag, kan det vara svårt att förstå, att Arbetsmiljöverkets nya krav om tjänstbarhetsintyg och arbetsprov skulle kunne medverka till att undvika olycker under professionell klättring.
Vi har av den anledning skrivit till Arbetsmiljöverket och frågat om dokumentation för behovet av tjänstbarhetsintyg och arbetsprov.
Du kan se vårt brev till Arbetsmiljöverket här.
När vi får Arbetsmiljöverkets svar, kommer vi även att offentliggöra det här.


Definitioner:

*Läkare med specialistkompetens:
Enligt AFS 2019:3, bilaga 10, ska den som utför medicinsk kontroll vara "
"legimerad läkare"
med tex. "specialistkompetens inom
a) företagshälsovård,
b) yrkesmedicin,
c) yrkes- och miljömedicin,
d) arbets- och miljömedicin,
e) arbetsmedicin, eller
f) annan jämförlig specialitet..."

Du kan därför formodligen INTE få gjort vara sig den
- kontroll av hjärta, lungor och blodtryck, jmf. pkt. 2 och 3 ovan, som du ska ha gjort varje år,
eller den
- arbetsprov med EKG-registrering under maximal belastning, som du ska ha gjort varje 1-5 år, beroende på ålder,
hos din vanliga läkare för, att det denna nog inte har den specialistkompetens, smo krävs, enligt AFS 2019:3, bilaga 10.


**Arbetsgivare:
Enligt AFS 2019:3, §6-7, är man även arbetsgivare, om man gemensamt med annan, även familjemedlem, driver yrkesverksamhet utan anställd.
Enligt AFS 2019:3, §7, är ensam företagare utan anställde emellertid inte arbetsgivara, när det gäller trädklättring.
Bilagor.

Läs eller ladda hem denna handledning här.


Regler och krav (för professionellt arbete i höjden)...:

AFS2000-6
- om mast- och stolparbete.

AFS2005-11
- om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6)
om mast- och stolparbete

AFS2019-3
- om medicinska kontroller i arbetslivet.

AFS2019-10
om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6)
om mast- och stolparbete


AFS2006-4
- om ändringAnvändning av arbetsutrustning
(ändringar införda t.o.m. 30. juni 2020.)

om reparbete (rope access) och om användning af arbetsutrsutning.
Som det bl.a. fremgår:
"Berörda arbetstagare skall få specialutbildning för det arbete som skall utföras, särskilt beträffande räddningsmetoder."
och...:
"Innan en arbetsgivare låter en arbetstagare utföra reparbete är det viktigt att han förvissar sig om att arbetstagaren har fått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet. "


AFS2012-2
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmäna råd om belastningsekonomi
(ändringar införda t.o.m. den 9. april 2019.)


Denna status är gjort, januari, 2022.
Kraven kan emellertid ändras, så det är viktigt, att du håller dig uppdaterat.


Läs eller ladda hem vår handledning betr. kravet om medicinska kontroller.


Akademin för Natur- & Friluftsliv. Januari, 2022.